Τα Μαθηματικά στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας

Μαθηματικά και σύγχρονη εργασία

Όπως όλοι γνωρίζουμε και βιώνουμε, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επιφέρει ανάλογες εξελίξεις και στην αγορά εργασίας. Η σύγχρονη αγορά εργασίας μεταβάλλεται συνεχώς και επιβάλει τη διαρκή επιμόρφωση των ανθρώπων, την εξέλιξη των γνώσεων τους και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους. Μέσα σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αυτό που παραμένει σταθερά στις υψηλότερες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας είναι η ανάγκη για εργαζόμενους που έχουν αναπτυγμένες Μαθηματικές δεξιότητες.

Στην εποχή της εξέλιξης και της καινοτομίας, τα Μαθηματικά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός περιζήτητου βιογραφικού, ακόμη και στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας κάποιου.  Στο άρθρο αυτό θα αναλύσουμε τη χρησιμότητα των Μαθηματικών στις σύγχρονες επιχειρήσεις, όπως αυτή καταγράφηκε σε έρευνα της Αυστραλιανής ένωσης Μαθηματικών.

whymatharticle2

Πολύ συχνά, τόσο οι πτυχιούχοι των Θετικών επιστημών όσο και αυτοί που δεν κατέχουν κάποιο ακαδημαϊκό δίπλωμα, αξιοποιούν άμεσα και έμμεσα τα Μαθηματικά στην εργασία τους. 

Η πρώτη κατηγορία εργαζομένων αναλαμβάνει ευθύνες και χρησιμοποιεί τα Μαθηματικά κυρίως θεωρητικά, ενώ η δεύτερη κατηγορία εργαζόμενων αξιοποιεί τα Μαθηματικά με πρακτικό τρόπο και με τη βοήθεια τεχνολογικών μέσων.

Μαθηματικά: Απαραίτητη δεξιότητα για κάθε εργαζόμενο

Η γνώση  των Μαθηματικών σήμερα, θεωρείται απαραίτητη δεξιότητα για τον σύγχρονο εργαζόμενο, ακόμη και για τις χαμηλές ιεραρχικά θέσεις σε μια εταιρεία. Σύμφωνα με την έρευνα, οι εργαζόμενοι με μαθηματικές γνώσεις συμβάλλουν άμεσα και έμμεσα στην:

  • Αποδοτικότητα: Ο βασικός στόχος όλων των επιχειρήσεων είναι η απόκτηση κέρδους, γεγονός που σχετίζεται άμεσα με την υψηλή αποδοτικότητα των εργαζομένων. Σύμφωνα με την έρευνα, η αποδοτικότητα συνδέεται με τη μαθηματική εκπαίδευση και τις μαθηματικές δεξιότητες των εργαζομένων.
  • Καινοτομία: Η συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά απαιτεί καινοτομία και προσαρμογή στις εξελίξεις. Αυτό ενισχύει την ανάγκη για εργαζόμενους με μαθηματικές γνώσεις, καθώς θεωρείται ότι οι εργαζόμενοι με αναπτυγμένο μαθηματικό υπόβαθρο μπορούν να ελίσσονται και να αντιμετωπίζουν λογικά κάθε πρόβλημα που προκύπτει.
  • Ποιότητα και συνεχής εξέλιξη: Η βελτιστοποίηση της ποιότητας αγαθών και υπηρεσιών, η μείωση του σφάλματος, αλλά και η σωστή διαχείριση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού βασίζεται στη σωστή χρήση των Μαθηματικών εργαλείων.

Ωστόσο, τα Μαθηματικά που διδάσκονται οι μαθητές στο σχολείο διαφέρουν από τα Μαθηματικά που εφαρμόζουν ως ενήλικες στην εργασία τους.  Οι εργαζόμενοι δεν εφαρμόζουν μαθηματικούς κανόνες και φόρμουλες όπως συνήθιζαν ως μαθητές, αλλά αξιοποιούν προσεγγιστικές και εκτιμητικές μεθόδους με δεδομένα τρέχουσες πληροφορίες της αγοράς που τα επεξεργάζονται με στατιστικά εργαλεία.

Πιο απλά ,στον σύγχρονο εργαζόμενο, χρησιμεύουν οι πρακτικές μαθηματικές μέθοδοι και όχι τα θεωρητικά φορμαλιστικά Μαθηματικά που διδασκόμαστε κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Μαθηματικά σε μεγάλες πολυεθνικές

Ακολουθούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της έρευνας για τη χρήση των Μαθηματικών σε μεγάλες εταιρείες.

Το πρώτο παράδειγμα αφορά σε μια μεγάλη εταιρεία παραγωγής γεωργικών φαρμάκων. Οι εργαζόμενοι στο εργαστήριο της εταιρείας πρέπει να διαχειριστούν τους μαθηματικούς λόγους και τις αναλογίες προκειμένου να παράξουν  χημικά σκευάσματα με συγκεκριμένη περιεκτικότητα. Δηλαδή, δεν απαιτείται οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν μόνο χημικά φαινόμενα, αλλά θα πρέπει να είναι και σε θέση να κάνουν κατάλληλους υπολογισμούς ποσοτήτων ώστε να παραχθεί με ασφάλεια το προϊόν.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι βιομηχανίες αυτοκινήτων. Οι εργαζόμενοι για να τοποθετήσουν σωστά τους κινητήρες, θα πρέπει να κάνουν ακριβείς μετρήσεις των διαστάσεων του χώρου του αυτοκινήτου, αλλά και των διαστάσεων και του βάρους του κινητήρα, προκειμένου να είναι ασφαλής η εγκατάσταση. Η όλη διαδικασία, πέρα από το σωστό χειρισμό μετρήσεων απαιτεί και καλές γνώσεις τριγωνομετρίας και αναλογιών. Από την άλλη πλευρά, οι μάνατζερ των αυτοκινητοβιομηχανιών μελετούν με την ομάδα τους τα στατιστικά δεδομένα των ατυχημάτων, ώστε να κάνουν τις απαραίτητες βελτιώσεις στα επόμενα μοντέλα και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του οδηγού και των επιβαινόντων.

Τα Μαθηματικά επίσης χρησιμοποιούνται ευρέως στον έλεγχο ποιότητας και ασφάλειας. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ισορροπία ανάμεσα στην επιθυμητή υψηλή ποιότητα και την οικονομική παραγωγή προϊόντων, οι εταιρείες αξιοποιούν ευρέως πτυχές των εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Για παράδειγμα, όσοι εργάζονται σε αυτές τις θέσεις είναι υπεύθυνοι τόσο για τη σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων της εταιρείας αλλά και την ελαχιστοποίηση της εκπομπής ρύπων και της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Ακόμη, κατά την ανέγερση ενός οικοδομικού έργου οι σκαλωσιές που θα χρησιμοποιήσουν οι μηχανικοί και οι εργάτες θα πρέπει να τοποθετηθούν σε κατάλληλες αποστάσεις και ύψη προκειμένου να διεκπεραιώσουν με ασφάλεια τις εργασίες τους.

Η είσοδος της τεχνολογίας στη σύγχρονη αγορά εργασίας έχει διαμορφώσει ένα νέο περιβάλλον, στο οποίο οι εργαζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιούν με ευχέρεια τα συστήτα λογισμικού (Software Systems), τα οποία βοηθούν ώστε η εργασία τους να ολοκληρώνεται σε λιγότερο χρόνο και να αποφεύγονται τα ανθρώπινα σφάλματα. Καθημερινά λοιπόν οι εργαζόμενοι  χρησιμοποιούν λογισμικά που κατασκευάζουν και αναλύουν γραφήματα, λογισμικά που προβλέπουν μελλοντικά κέρδη και ζημίες κλπ. Η σωστή διαχείριση των συστημάτων αποτελεί πλέον ατού σε ένα καλό βιογραφικό όπως αναφέρουν και τα ανώτερα στελέχη μεγάλων εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα.

 

Μαθηματικά και σύγχρονη εργασία

Οι περισσότεροι, εργοδότες σήμερα θεωρούν τις μαθηματικές δεξιότητες ενός υποψηφίου καθοριστικό κριτήριο πρόσληψης. Πλέον, για να γίνει μια πρόσληψη δεν απαιτούνται μόνο τα τυπικά προσόντα όπως η κατοχή κάποιου επιστημονικού τίτλου ή πτυχίου, αλλά απαιτείται και η ικανοποιητική απόδοση σε αριθμητικά και ποσοτικά τεστ που δίνονται στους υποψήφιους στα πλαίσια μις συνέντευξης. Τα βασικότερα κριτήρια των επιχειρήσεων προκειμένου να κάνουν μια πρόσληψη είναι:

  • Η ικανότητα κατανόησης εννοιών της Φυσικής και της Μηχανικής.
  • Γνώση πρακτικής αριθμητικής.
  • Χωροταξική αντίληψη και κατανόηση των διαστάσεων.
  • «Χειρωνακτική επιδεξιότητα», δηλαδή σωστή διαχείριση μικρών και ευαίσθητων αντικειμένων με τα χέρια.
  • Άνεση στους νοητικούς υπολογισμούς.

Τα στελέχη των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα τόνισαν ότι υπάρχει ανάγκη για υψηλού επιπέδου εκπαιδευμένου προσωπικού ενώ οι πολιτικές πρόσληψης αναθεωρούνται και αναδιαμορφώνονται διαρκώς. Αυτό που παραμένει σταθερό είναι πως δεν αναζητούνται μόνο υποψήφιοι ανώτερης εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά εργαζόμενοι με αναπτυγμένες μαθηματικές δεξιότητες και ικανότητα γρήγορης εκμάθησης.

Πηγή:

The Australian Association of Mathematics Teachers and the Australian Industry Group, Identifying and Supporting Quantitative Skills of 21st Century Workers: Final Report.

Ολυμπία Καραλή
Μαθηματικός
MSc Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών

Θέλω να μάθω περισσότερα!

Scroll to Top