Πολιτική Απορρήτου

H παρούσα αφορά την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ΕΕ 2016/679 σε ισχύ από 25.6.2018 (ΓΚΠΔ) και με την ανάλογη εθνική νομοθεσία (Ν. 4624/2019).

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Ολυμπία Χρ. Καραλή, Καθηγήτρια Μαθηματικών, με έδρα στην Αθήνα, οδός Λοκρίδος 54-58, Τ.Κ. 11474, τηλ. 6948 821 443, email: info@whymath.gr.

Σκοπός της επεξεργασίας

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και ειδικότερα η διδασκαλία μαθηματικών σε μαθητές Δημοτικού σχολείου με ιδιαίτερη βιωματική μέθοδο καλούμενη «WhyMath».

Υποκείμενα και είδος προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα αφορούν (α) στα πρόσωπα τα οποία επικοινωνούν μέσω του δικτυακού τόπου, συμπληρώνοντας στοιχεία στη φόρμα επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλικία παιδιού, (β) στους μαθητές που λαμβάνουν τις υπηρεσίες εκπαίδευσης WhyMath και στους γονείς ή κηδεμόνες τους, όπως ονοματεπώνυμο, ηλικία, σχολείο φοίτησης κλπ., (γ) στους συνεργάτες των υπηρεσιών εκπαίδευσης WhyMath, όπως εκπροσώπους σχολείων και εκπαιδευτικών κέντρων που διοργανώνουν εργαστήρια WhyMath.

Νομιμότητα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία με τη συγκατάθεση του υποκειμένου αυτών. Η συγκατάθεση ανακαλείται οποτεδήποτε με αποστολή μηνύματος από το υποκείμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@whymath.gr. . Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η επεξεργασία δεδομένων χωρίς συγκατάθεση του υποκειμένου όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρόκειται να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις του, να ασκήσει νόμιμα συμφέροντά του, να ασκήσει δικαιώματά του σε δικαστικές διαδικασίες ή όταν προβλέπεται από την νομοθεσία.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Ο χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων είναι ο απολύτως αναγκαίος για τους σκοπούς που αυτά συλλέχθηκαν. Για τον καθορισμό του χρόνου λαμβάνονται υπόψη οι νόμιμες προθεσμίες, οι αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, ο περιορισμός της αποθήκευσης και η ορθολογική διαχείριση των αρχείων.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι οι συνεργάτες του υπεύθυνου επεξεργασίας (λογιστές, πληροφορικοί, καθηγητές, κέντρα εκπαίδευσης), καθώς και, όπου γεννάται υποχρέωση, οι φορολογικές και άλλες αρχές. Δεν γίνεται διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους ούτε σε άλλη χώρα, εκτός από τις περιπτώσεις που επιβάλλεται από το νόμο.

Δικαιώματα του υποκειμένου προσωπικών δεδομένων

Κάθε υποκείμενο έχει δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν, δικαίωμα διόρθωσής τους, δικαίωμα διαγραφής τους, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας τους, δικαίωμα στη φορητότητα αυτών, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους, δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως εξειδικεύονται στις εφαρμοζόμενες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων. Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@whymath.gr.

Scroll to Top